+48 32 782-13-80 | +48 509 833 323 biuro@wbp.net.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych jest WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, 41-902 Bytom ul. Rynek 21/4, tel. 32-78-21-380, NIP 627-002-77-10 (zwane dalej „WBP Nieruchomości”).

Cel przetwarzania – Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy dotyczącej wyceny nieruchomości oraz innych obowiązków wynikających z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych – Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: osoby, podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości w tym instytucje finansowe jak banki czy doradcy finansowi, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „WBP Nieruchomości” w zakresie niezbędnym do realizacji operatu szacunkowego. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza terytorium EOG. Nie profilujemy Państwa danych osobowych.

Okres – Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej  wyceny nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o wykonanie operatu szacunkowego czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „WBP Nieruchomości), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uprawnienia – Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną pod nr tel. 32-78-21-380 lub na adres email: biuro@wbp.net.pl

Skarga – Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Warunek wykonania umowy – Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji warunkiem zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego. Są Państwo zobowiązaniami do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego na skutek niemożność identyfikacji zleceniodawcy.